Miejsca i terminy spotkań organizowanych w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na potrzebę opracowania LSR na lata 2023-2027.

 

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Spotkanie będzie prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
[TAK / NIE]

Program spotkania

1.

Bobowa

Bobowa / Sala Widowiskowa Koronka, ul. Rynek 2, 38-350 Bobowa

22.08.2022 r.,
godz: 9:00 - 11:00

NIE

1. Informacja o głównych cechach podejścia LEADER.2. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału Gminy. 3. Analiza grup defaworyzowanych 4. Analiza i hierarchizacja celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów. 5. Analiza planowanych działań (przedsięwzięć).

2.

Łużna

Łużna / Sala obrad w Urzędzie Gminy w Łużnej (pok. nr 104),
38-322 Łużna 634

22.08.2022 r.,
godz: 12:00 - 14:00

NIE

1. Informacja o głównych cechach podejścia LEADER.2. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału Gminy. 3. Analiza grup defaworyzowanych 4. Analiza i hierarchizacja celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów. 5. Analiza planowanych działań (przedsięwzięć).

3.

Moszczenica

Moszczenica / Sala obrad w Urzędzie Gminy w Moszczenicy (pok. nr 10),
ul. Samorządowa 4,
38-321 Moszczenica

22.08.2022 r.,
godz: 15:00 - 17:00

NIE

1. Informacja o głównych cechach podejścia LEADER.2. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału Gminy. 3. Analiza grup defaworyzowanych 4. Analiza i hierarchizacja celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów. 5. Analiza planowanych działań (przedsięwzięć).

4.

Biecz

Biecz / Sala konferencyjna w Urzędzie Miejskim w Bieczu (pok. nr 111),
ul. Rynek 20, 38-340 Biecz

23.08.2022 r.,
godz: 9:00 - 11:00

NIE

1. Informacja o głównych cechach podejścia LEADER.2. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału Gminy. 3. Analiza grup defaworyzowanych 4. Analiza i hierarchizacja celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów. 5. Analiza planowanych działań (przedsięwzięć).

5.

Lipinki

Lipinki / Budynek Wiejski w Lipinkach, 38-305 Lipinki 52

23.08.2022 r.,
godz: 12:00 - 14:00

NIE

1. Informacja o głównych cechach podejścia LEADER.2. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału Gminy. 3. Analiza grup defaworyzowanych 4. Analiza i hierarchizacja celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów. 5. Analiza planowanych działań (przedsięwzięć).

6.

Sękowa

Sękowa / Gminny Ośrodek Kultury
w Sękowej, 38-307 Sękowa 181

23.08.2022 r.,
godz: 15:00 - 17:00

NIE

1. Informacja o głównych cechach podejścia LEADER.2. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału Gminy. 3. Analiza grup defaworyzowanych 4. Analiza i hierarchizacja celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów. 5. Analiza planowanych działań (przedsięwzięć).

7.

Uście Gorlickie

Uście Gorlickie / Sala Rady Gminy
w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim,
38-315 Uście Gorlickie 267

24.08.2022 r.,
godz: 9:00 - 11:00

NIE

1. Informacja o głównych cechach podejścia LEADER.2. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału Gminy. 3. Analiza grup defaworyzowanych 4. Analiza i hierarchizacja celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów. 5. Analiza planowanych działań (przedsięwzięć).

8.

Ropa

Ropa / Świetlica w Urzędzie Gminy
w Ropie, 38-312 Ropa 733

24.08.2022 r.,
godz: 12:00 - 14:00

NIE

1. Informacja o głównych cechach podejścia LEADER.2. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału Gminy. 3. Analiza grup defaworyzowanych 4. Analiza i hierarchizacja celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów. 5. Analiza planowanych działań (przedsięwzięć).

9.

Gorlice

Gorlice / Sala sesyjna w Urzędzie Gminy Gorlice (pok. nr 2),
ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

24.08.2022 r.,
godz: 15:00 - 17:00

NIE

1. Informacja o głównych cechach podejścia LEADER.2. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału Gminy. 3. Analiza grup defaworyzowanych 4. Analiza i hierarchizacja celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych polegających na osiągnęciu określonych rezultatów. 5. Analiza planowanych działań (przedsięwzięć).

10.

Miasto Gorlice

Gorlice / Sala posiedzeń w Starostwie Powiatowym w Gorlicach (pok. nr 104), ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice

23.05.2023 r.,
godz: 13:00 - 16:00

NIE

1. Określenie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD. 2. Określenie proponowanych celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów w oparciu o główne cechy podejścia LEADER. 3. Określenie planowanych działań (przedsięwzięć).4. Określenie grup docelowych. 5. Określenie grup defaworyzowanych. 6. Konsultacje propozycji systemu zarządzania, monitorowania i ewaluacji strategii. 6. Konsultacje planu finansowego LSR


Planowany sposób poinformowania o spotkaniach konsultacyjnych

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań będzie przekazywana społeczności lokalnej za pośrednictwem strony internetowej utworzonej na potrzebę opracowania LSR o adresie www.lgdbeskidgorlicki27.pl oraz na portalu społecznościowym - profilu Fb Stowarzyszenia.

Harmonogram spotkań zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w biurze LGD. Informacje o miejscu i terminie spotkań w poszczególnych gminach zostaną zamieszczone na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin oraz na stronach internetowych Gmin.

Informacja wraz z zaproszeniem na konsultacje społeczne zostanie także rozesłana w formie poczty elektronicznej do Członków LGD, Wójtów/Burmistrzów oraz Przewodniczących Rad Gmin, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz firm działających na obszarze LGD „Beskid Gorlicki”,  które skorzystały z dofinansowania w LGD „Beskid Gorlicki” w ramach PROW na lata 2014-2020. Informacje o planowanych spotkaniach zostaną także zamieszczone w lokalnej prasie oraz lokalnym portalu społecznościowym.

Spotkania uwzględniały będą tematykę rozwiązań planowanych do zastosowania w zakresie innowacyjności, cyfryzacji, ochrony środowiska i zmian klimatu, problematykę zmian demograficznych i wyludniania się obszaru LGD, dlatego też LGD za pomocą poczty elektronicznej zaprosi do udziału w spotkaniach przedstawicieli podmiotów zajmujących się
w/w tematyką. Do udziału w spotkaniach zaproszone zostaną także podmioty, które w latach 2016-2021 zgłaszały potrzebę nawiązania współpracy - m.in. podmioty świadczące usługi
w branży turystycznej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Harmonogram spotkań w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na potrzebę opracowania LSR na lata 2023-2027.

 

Lp.

Nazwa gminy

Miejscowość

 

Planowany termin spotkania

Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
[TAK / NIE]

1.

Biecz

Biecz

23.08.2022 r.

NIE

2.

Bobowa

Bobowa

22.08.2022 r.

NIE

3.

Gorlice

Gorlice

24.08.2022 r.

NIE

4.

Lipinki

Lipinki

23.08.2022 r.

NIE

5.

Łużna

Łużna

22.08.2022 r.

NIE

6.

Moszczenica

Moszczenica

22.08.2022 r.

NIE

7.

Ropa

Ropa

24.08.2022 r.

NIE

8.

Sękowa

Sękowa

23.08.2022 r.

NIE

9.

Uście Gorlickie

Uście Gorlickie

24.08.2022 r.

NIE

10

Miasto Gorlice

Gorlice

23.05.2023 r.

NIE